Looks like you are requesting to view the vertemax™
Slovakia site from the North American region.

Yes - Please Continue

OR

vertemax™ Canada vertemax™ Group
Naše zásady a koncepcie

Naše zásady a koncepcie:

byť renomovanou a rozpoznateľnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti bezpečnosti na pracovisku. Znamená to, že chceme byť značkou, do ktorej rúk sú pracovníci ochotní zveriť ochranu svojho zdravia, a spoločnosťou, na ktorú sa jej zákazníci vedia spoľahnúť.

Naše hlavné hodnoty sú:

Inovácie –
V centre všetkých našich činností stojí náš étos zosobnený inováciami a dizajnom so zameraním sa na neustále zlepšovanie našich produktov a systémov.

Ľudia na prvom mieste –
Ľudí staviame vždy na prvé miesto bez ohľadu na to, či ide o širokú verejnosť, pracovníkov v danej lokalite, alebo niekoho z nášho tímu.

Odborníci –
Naše skúsenosti a odborné znalosti našej spoločnosti vyplývajú z desaťročí tvrdej práce v tomto odvetví, v oblasti priemyselného dizajnu, vývoja produktov, moderných foriem lešenia, ako aj dodávok a distribúcie.

Podpora –
Naším cieľom je podporovať každého zákazníka najlepšie, ako to dokážeme, pri riešení akýchkoľvek výziev a kdekoľvek je to potrebné.

Flexibilita –
Ako spoločnosť, ktorá kladie na prvé miesto zákaznícku skúsenosť a spokojnosť, veríme vo flexibilitu a chápanie komplexností, výziev a požiadaviek vášho sveta.

Policies we live by

Celosvetovo sa angažujeme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, inovácií a služieb.

Zásadou spoločnosti vertemax™ schválenou strategickým výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia je, že operácie vykonávané spoločnosťou musia byť v súlade s požiadavkami zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z roku 1974 a súvisiacou legislatívou o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a to tak v zmysle litery zákona, ako aj zákonných povinností. Spoločnosť preberá na seba zodpovednosť voči svojim zamestnancom a akýmkoľvek iným osobám, ktoré môžu byť ovplyvnené prácami realizovanými našou spoločnosťou. Gary Taylor ako generálny riaditeľ nesie celkovú zodpovednosť za implementáciu a správu týchto zásad prostredníctvom uplatňovania opatrení, ktoré z uvedených zásad vyplývajú. Jeho povinnosti a povinnosti ostatných riaditeľov, vrcholových manažérov, vedúcich funkcionárov a zamestnancov sú podrobne charakterizované v zásadách spoločnosti pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia v sprievodných usmerneniach. Ak sa má zabrániť incidentom, budú potrebné správne pracovné postupy, preto sa všetok personál spoločnosti musí oboznámiť so svojimi povinnosťami uvedenými v bezpečnostných usmerneniach. Ak sa nám má podariť dosiahnuť a udržiavať najvyššie štandardy, všetci zamestnanci sa musia zhostiť svojich úloh. Spoločnosť požaduje, aby sa všetci zamestnanci a dodávatelia proaktívne angažovali na zlepšovaní dosahovaných výsledkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia prostredníctvom vzájomného záväzku a spolupráce na ustanovených stretnutiach na tému bezpečnosti a ochrany zdravia. Manažéri so zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť oddelenia spolu s poradcom pre bezpečnosť a ochranu zdravia budú dohliadať na dodržiavanie týchto zásad. Budú tiež všetkým zamestnancom poskytovať poradenstvo vo veciach týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti. Na podporu personálu pri implementácii zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci budú v týchto zásadách uvedené odkazy na osvedčené postupy uplatňované v tomto odvetví. Toto vyhlásenie musí byť vyvesené na dobre viditeľnom mieste vo všetkých určených lokalitách. Gary Taylor, generálny riaditeľ, 21. januára 2021.
Spoločnosť vertemax™ si uvedomuje, že jej činnosti majú vplyv na okolité prostredie tak pri realizácii jej bežných činností, v rámci rozvoja infraštruktúry, ako aj v zmysle vplyvov na širšiu komunitu. Preberá zodpovednosť a záväzok voči ochrane životného prostredia na všetkých úrovniach. Spoločnosť bude v plnom rozsahu dodržiavať právne predpisy o ochrane životného prostredia a okrem toho sa zaväzuje pokračovať v úsilí so zameraním sa na nasledujúce oblasti: • presadzovanie zásad a postupov environmentálneho manažmentu na všetkých úrovniach a vo všetkých divíziách spoločnosti; • zvyšovanie informovanosti zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov o environmentálnych povinnostiach; • minimalizácia produkcie odpadu a znečistenia a koncipovanie a dodržiavanie po environmentálnej stránke náležitých postupov odpadového hospodárstva; • pokračovanie v znižovaní spotreby fosílnych palív a začleňovaní dlhodobých stratégií energetickej účinnosti do plánovania a rozvoja; • pokračovanie v presadzovaní a poskytovaní takých foriem dopravy zamestnancov, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie, a uplatňovanie zásad šetrných k životnému prostrediu vo vzťahu k prevádzke vlastných i prenajatých vozidiel; • znižovanie spotreby vody; • presadzovanie takých zásad obstarávania, ktoré budú podľa možnosti uprednostňovať výrobky a služby, ktoré v najmenšej miere poškodzujú životné prostredie; • vo všetkých uskutočniteľných prípadoch predchádzanie používaniu látok, materiálov a procesov poškodzujúcich životné prostredie; • realizácia údržby pozemkov a budov spoločnosti spôsobom šetrným k životnému prostrediu so zreteľom na ochranu miestnych prirodzených biotopov a zachovanie biologickej diverzity; • zvažovanie environmentálnych faktorov vzhľadom na rast spoločnosti, a pokiaľ je to uskutočniteľné, obmedzovanie environmentálnych vplyvov a integrácia nových výdobytkov do miestneho prostredia; • podľa potreby spolupráca s ďalšími miestnymi, národnými a inými orgánmi na presadzovaní zásad ochrany životného prostredia. Pokroky v implementácii týchto zásad bude každoročne hodnotiť riadiaci výbor, ktorý bude predkladať správy rade. Gary Taylor, generálny riaditeľ 21. januára 2021
1. Účel týchto zásad Tieto zásady stanovujú prístup spoločnosti vertemax™ (ďalej len „spoločnosť“) k otázkam rovnosti a rozmanitosti. 2. Zásady rovnosti a rozmanitosti Spoločnosť sa zaväzuje podporovať rovnosť, rozmanitosť a kultúru, ktorá aktívne oceňuje rozdiely a uznáva, že ľudia z rôznych prostredí a s rôznymi skúsenosťami môžu priniesť cenné poznatky na pracovisko a zlepšiť spôsob našej práce. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať rovnaké príležitosti počas celého obdobia pracovného pomeru vrátane náboru, odbornej prípravy a rozvoja zamestnancov a proaktívne riešiť a eliminovať priamu alebo nepriamu diskrimináciu. Postupy, práva a povinnosti stanovené v týchto zásadách zaisťujú, že s nikým, kto pracuje pre spoločnosť, sa nebude zaobchádzať s menšou náklonnosťou z dôvodu zdravotného postihnutia, zmeny pohlavia, rodinného stavu, tehotenstva alebo materstva, rasy, náboženského presvedčenia, sexuálnej orientácie, štýlu výkonu práce, veku, farby pleti, národnosti alebo akýchkoľvek iných aspektov, ktoré nesúvisia s jeho súčasnými a potenciálnymi zručnosťami, predpokladmi a schopnosťami. Všetci zamestnanci budú vedení k tomu, aby rozvíjali svoje schopnosti, maximalizovali svoj potenciál a využívali príležitosti na odbornú prípravu, rozvoj a kariérny postup v rámci spoločnosti. 3. Rozsah a uplatňovanie týchto zásad Tieto zásady sa vzťahujú na súčasných, bývalých a potenciálnych zamestnancov a pracovníkov. Spoločnosť sa bude zameriavať na nasledujúce oblasti: a) Nábor zamestnancov: Výber zamestnancov na prijatie do zamestnania v spoločnosti bude prebiehať na základe predpokladov a schopností, pričom sa zabezpečí, aby všetci zamestnanci v rozhodovacej pozícii a zamestnanci, ktorí sú v pozícii náborových pracovníkov a ktorí vyberajú a hodnotia zamestnancov, boli informovaní o týchto zásadách a riadili sa požiadavkami, ktoré z nich vyplývajú. b) Počas trvania pracovného pomeru: Výhody, podmienky pracovného pomeru a zariadenia, ktoré sú k dispozícii zamestnancom spoločnosti, sa budú pravidelne prehodnocovať, aby sa zaistilo, že so všetkými zamestnancami a pracovníkmi sa zaobchádza spravodlivo a primerane bez zvýhodňovania a diskriminácie na základe neopodstatnených predsudkov. c) Povýšenie zamestnanca: Všetky rozhodnutia o povýšení zamestnanca budú prijímané na základe reálnych zásluh a nebudú ovplyvnené žiadnou z vyššie uvedených chránených charakteristík. Príležitosti na povýšenie zamestnanca budú monitorované, aby sa zabezpečila rovnosť príležitostí na všetkých úrovniach. Tam, kde je to vhodné, budú prijímané kroky na identifikáciu a odstraňovanie nepotrebných alebo neopodstatnených prekážok brániacich v povýšení zamestnanca. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky formy konania na pracovisku a tiež na formy konania mimo pracoviska, ktoré súvisia s vašou prácou (napr. na stretnutiach, spoločenských udalostiach a pri sociálnych interakciách s kolegami), prípadne ktoré môžu mať vplyv na povesť spoločnosti (napr. vyjadrovanie názorov na sociálnych sieťach v rozpore so záväzkami uvedenými v týchto zásadách, ktoré by mohli byť spájané so spoločnosťou). 4. Zodpovednosť Všetci zamestnanci bez ohľadu na svoje postavenie v organizácii budú mať určitú mieru zodpovednosti za efektívne uplatňovanie týchto zásad, pričom vybraní kľúčoví zamestnanci budú zodpovední za konkrétne povinnosti takto: Spoločnosť: • bude koordinovať poskytovanie poradenstva a odbornej prípravy zamestnancom o rozmanitosti a rovnosti príležitostí v zamestnaní, • bude uplatňovať také postupy náboru, odbornej prípravy a zamestnávania, ktoré sú v súlade s koncepciou týchto zásad, a bude podporovať informovanosť zainteresovaných riaditeľov, najmä medzi zamestnancami, ktorí sú zodpovední za rozhodovanie v týchto oblastiach. Všetci individuálni zamestnanci sú povinní: • dodržiavať všetky schválené opatrenia zavedené s cieľom rozvíjať a podporovať rozmanitosť a rovnosť príležitostí na pracovisku, • zdržať sa obťažovania, zneužívania alebo zastrašovania ostatných zamestnancov z akýchkoľvek dôvodov, • odolať akémukoľvek tlaku na diskriminačné správanie, ktorý je na nich vyvíjaný inými zamestnancami, • informovať manažment, ak majú vedomosť alebo podozrenie, že v práci dochádza k diskriminácii. 5. Vymáhanie a náprava Všetkých zamestnancov s rozhodovacou zodpovednosťou upozorňujeme, že v právnom zmysle sa bude uplatňovať individuálna a nie podniková zodpovednosť, ak sa usúdi, že napriek príslušným pokynom vykazujú vážne nedostatky v uplatňovaní týchto zásad. Každý zamestnanec, ktorý šikanuje, obťažuje alebo diskriminuje iného zamestnanca, nedodržiava opatrenia určené na podporu rovnosti a rozmanitosti alebo navádza iných na nezákonnú diskrimináciu, sa môže stať predmetom disciplinárneho opatrenia. Každý zamestnanec, ktorý sa cíti byť šikanovaný, obťažovaný alebo diskriminovaný, bude mať možnosť využiť postup podávania sťažnosti. Generálny riaditeľ nesie celkovú zodpovednosť za rovnosť a rozmanitosť a v spojení so spoločnosťou je garantom dodržiavania príslušných noriem a postupov. Gary Taylor, generálny riaditeľ 21. januára 2021
Spoločnosť vertemax™ sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a zaobchádzať s nimi zodpovedne. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako používame osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, keď s nami komunikujete, vrátane prípadov, keď používate náš web, keď medzi nami dochádza k výmene korešpondencie (napríklad e-mailom alebo telefonicky), a tiež údaje, ktoré môžeme získavať od tretích strán. Aké informácie o vás zhromažďujeme? Informácie o vás získavame vtedy, keď podávate objednávku na produkt alebo služby, keď dobrovoľne vyplňujete prieskumy pre zákazníkov, poskytujete spätnú väzbu a zúčastňujete sa na súťažiach. Nasleduje zoznam informácií, ktoré zhromažďujeme - vaše meno a kontaktné údaje (telefónne číslo, pracovná pozícia, e-mailová adresa), - údaje o vašej platbe a adrese, - vaše marketingové preferencie vrátane prípadných súhlasov, ktoré ste nám dali, - informácie o vašom prehliadači alebo zariadení, - informácie o vašom používaní našich webových stránok, - vaša komunikácia s nami, - fotografie a videozáznamy vašej osoby zachytené na kamerách CCTV alebo na fotografiách, - akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete súbormi cookie. Náš web používa súbory cookie. Sú to textové súbory umiestnené vo vašom počítači na účely zhromažďovania štandardných informácií z internetového protokolu a informácií o správaní návštevníkov. Tieto informácie sa používajú na sledovanie návštevnosti webových stránok návštevníkmi a na zostavovanie štatistických zostáv o aktivite na našich webových stránkach. Kliknutím na odkaz nižšie získate ďalšie informácie o súboroch cookie. https://www.allaboutcookies.org/ Prečo spoločnosť vertemax™ spracúva informácie o vás? Súhlas Súhlas Ako fyzická osoba sa môžete prihlásiť na odber informácií o našich ponukách produktov (napríklad tak, že o to požiadate e-mailom). Tieto informácie vám poskytneme e-mailom, textovou správou alebo telefonicky. Váš súhlas so spracovaním informácií o vašom používaní našich webových stránok a stránok sociálnych sietí nás tiež oprávňuje a umožňuje nám zlepšovať váš zážitok z prehliadania a poskytovať vám relevantnejšiu online reklamu. Oprávnené záujmy Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na sledovanie našich oprávnených záujmov: - prispôsobovanie našich webových stránok a komunikácie tak, aby sme porozumeli vašim individuálnym preferenciám, - monitorovanie, zlepšovanie a ochrana našich produktov, obsahu a služieb, - zasielanie vybraných foriem priameho marketingu vrátane e-mailu a pošty, - reagovanie na vaše pripomienky alebo sťažnosti, - výzva alebo pozvanie na účasť na prieskume trhu, - predchádzanie, vyšetrovanie a/alebo ohlasovanie podvodov, terorizmu, skresľovania skutočností, bezpečnostných incidentov alebo zločinu, - správa právnych nárokov, súladu, regulačných a vyšetrovacích záležitostí, - spracúvanie žiadostí o prijatie do zamestnania. Zmluva Vaše osobné údaje spracúvame v prípade potreby zo zmluvných dôvodov, ako je napríklad administrácia registrácie vášho účtu a prihlášok do súťaží, ako aj poskytovanie produktov a služieb, o ktoré ste požiadali. Právne povinnosti Zo zákona sme povinní spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, keď potrebujeme: - reagovať na určité žiadosti zo strany štátu alebo orgánov činných v trestnom konaní, - dosiahnuť súlad s bezpečnostnými požiadavkami Rady na zhromažďovanie záznamov CCTV. Komu spoločnosť vertemax™ poskytuje osobné údaje? Spoločnosť vertemax™ nebude poskytovať vaše údaje na marketingové účely žiadnym iným spoločnostiam. Pri spracovaní vašej objednávky môžeme zasielať vaše údaje a taktiež používať informácie od agentúr pre referenčné údaje o úveroch a agentúr na predchádzanie podvodom, ako aj od prepravných spoločností, ktoré budú vašu objednávku doručovať. Prenosy osobných údajov mimo EHP Do EHP patria všetky krajiny EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Pokiaľ sú vaše osobné údaje prenášané do krajiny mimo EHP a táto krajina nepodlieha rozhodnutiu EÚ o primeranosti, zaistíme ochranu vašich údajov vhodnými zárukami. Osobné údaje sa neposkytujú iným spoločnostiam mimo podnikovej skupiny vertemax™. Ako dlho spoločnosť vertemax™ uchováva osobné údaje? Osobné údaje uchovávame niekoľko rokov od dátumu príslušnej transakcie. Robíme to preto, aby sme porozumeli vašim nákupným preferenciám a splnili si svoje zákonné a zmluvné povinnosti. V prípadoch, keď ste nás požiadali, aby sme vám nezasielali žiadne formy priameho marketingu, si vedieme záznam o tejto skutočnosti, aby sme dokázali zaručiť, že vaša požiadavka bude v budúcnosti dodržiavaná. Vaše práva na odvolanie súhlasu a vznesenie námietky (vrátane priameho marketingu) Radi by sme vám zasielali informácie a novinky o našej spoločnosti, produktoch a službách. Ak ste vyslovili súhlas s prijímaním marketingových materiálov, svoj súhlas môžete následne odvolať. Máte právo kedykoľvek nám zabrániť v tom, aby sme vás kontaktovali na marketingové účely alebo spracúvali vaše údaje. Ak si viac neželáte byť kontaktovaní na marketingové účely, dajte nám, prosím, vedieť tým, že nám zašlete e-mail na adresu info@vertemax.co.uk, alebo sa odhláste pomocou odkazu v našom informačnom newsletter. Odhlásiť sa môžete aj prostredníctvom online predvolieb prijatých formou webového odkazu v našom týždennom informačnom newsletter. Ako nás môžete kontaktovať a uplatniť si svoje práva? Budeme sa snažiť zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré by mohli mať súvislosť s vašimi osobnými údajmi. Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Keď sa tak rozhodnete urobiť, uveďte celé svoje meno, vami preferované kontaktné údaje a zhrnutie vašej požiadavky. info@vertemax.co.uk Telefón: +421 (0) 2 43193051 Gary Taylor, generálny riaditeľ 21. januára 2021
Sme radi, že môžeme informovať našich zákazníkov, že naše systémy manažérstva kvality spĺňajú prísne štandardy stanovené Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu. „Norma ISO 9001: 2015 vyžaduje vysokú mieru záväzku zo strany vedenia. Naše rozhodnutie pracovať na dosiahnutí akreditácie podľa normy ISO 9001 je dôkazom o našom neochvejnom záväzku poskytovať a udržiavať vysokokvalitné služby pre našich klientov v súbehu s priebežnými investíciami vynakladanými do technológií, infraštruktúry, nových systémov a zlepšených procesov a postupov. Akreditácia navyše podnietila väčšiu a pozitívnejšiu angažovanosť v radoch našich zamestnancov, ktorí sa na tomto úspechu podieľali, a bude aj naďalej prispievať k dosahovaniu ďalších úspechov spoločnosti s vedomím, že máme zavedené špičkové systémy riadenia kvality,“ hovorí Gary Taylor, generálny riaditeľ podnikovej skupiny vertemax. Každý rok vykonáva tretia strana externý audit, aby bola zabezpečená riadna údržba našich systémov a aby sme boli upozornení na prípadné nedostatky, ktoré si vyžadujú nápravu. „Do zaistenia súladu s požiadavkami normy BS EN ISO 9001: 2015 sme pred auditom 1. etapy investovali množstvo času a dlhé hodiny príprav. Celú organizáciu musím pochváliť za usilovnosť, ktorú prejavovala počas prípravných prác, a za záväzok vrcholového manažmentu neustále zlepšovať systém manažérstva kvality v príslušných organizačných jednotkách.“ Jonathan Dean v QMS UK.
1. Účel Cieľom týchto zásad je zaviesť opatrenia na zaistenie súladu so všetkými príslušnými predpismi o boji proti úplatkom a korupcii a zaistiť, aby sa činnosť spoločnosti vykonávala sociálne zodpovedným spôsobom. 2. Vyhlásenie o zásadách Úplatkárstvo je ponúkanie, sľubovanie, poskytovanie, prijímanie alebo získavanie výhody ako stimulu pre konanie, ktoré je nezákonné alebo porušením dôvery. Úplatok je podnet alebo odmena ponúkaná, sľúbená alebo poskytnutá s cieľom získať akúkoľvek obchodnú, zmluvnú, regulačnú alebo osobnú výhodu. Našou zásadou je vykonávať všetky naše činnosti čestným a etickým spôsobom. Pri podplácaní a korupcii uplatňujeme prístup s nulovou toleranciou. Zaväzujeme sa konať profesionálne, spravodlivo a bezúhonne vo všetkých našich obchodných rokovaniach a vzťahoch, kdekoľvek pôsobíme, a implementovať a presadzovať účinné systémy boja proti úplatkárstvu. Vo všetkých jurisdikciách, v ktorých pôsobíme, budeme presadzovať všetky zákony týkajúce sa boja proti úplatkárstvu a korupcii. Pokiaľ však ide o naše správanie doma a v zahraničí, zostávame naďalej viazaní zákonmi Spojeného kráľovstva vrátane zákona o úplatkárstve z roku 2010. Za úplatok a korupciu môže byť jednotlivcom uložený trest odňatia slobody až na desať rokov a peňažná pokuta. Ak sa preukáže, že sme sa podieľali na korupcii, mohla by nám hroziť neobmedzená pokuta, vylúčenie z verejných súťaží o verejné zákazky a poškodenie dobrého mena. Preto berieme svoju právnu zodpovednosť veľmi vážne. 3. Rozsah 3.1 Na koho sa tieto zásady vzťahujú? V týchto zásadách sa treťou stranou rozumie každý jednotlivec alebo organizácia, s ktorou prídete do kontaktu v priebehu svojej práce pre našu spoločnosť, a zahŕňa skutočných a potenciálnych klientov, zákazníkov, dodávateľov, distribútorov, obchodné kontakty, zástupcov, poradcov, ako aj vládne a verejné orgány vrátane ich poradcov, zástupcov a úradníkov, politikov a politických strán. Tieto zásady sa vzťahujú na všetkých jednotlivcov pracujúcich na všetkých úrovniach a stupňoch vrátane vyšších manažérov, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov (či už na trvalý pracovný pomer, určitý čas, alebo na dohodu), konzultantov, dodávateľov, stážistov, dočasne vyslaných zamestnancov, osôb pracujúcich z domu, príležitostných pracovníkov a zamestnancov agentúry, dobrovoľníkov, stážistov, agentov, sponzorov alebo akýchkoľvek iných osôb spojených s nami alebo ktoroukoľvek z našich dcérskych spoločností, prípadne ich zamestnancov, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú (v týchto zásadách budú spoločne označovaní pojmom zamestnanci). Tieto zásady sa týkajú: • úplatkov, • darov a pozorností, • facilitačných platieb, • politických príspevkov, • charitatívnych príspevkov. 3.2 Úplatky Zamestnanci nesmú vykonávať žiadnu formu podplácania, a to ani priamo, ani prostredníctvom žiadnej tretej strany (napríklad zástupcu alebo distribútora). Konkrétne, zamestnanci nesmú podplácať zahraničného verejného činiteľa kdekoľvek na svete. 3.3 Dary a pozornosti Zamestnanci nesmú ponúkať ani venovať žiadne dary a pozornosti: • ktoré by mohli byť považované za nezákonné alebo nevhodné, alebo ktoré porušujú zásady príjemcu; • akýmkoľvek štátnym zamestnancom alebo štátnym úradníkom, alebo zástupcom, prípadne politikom alebo politickým stranám; • ktoré presahujú hodnotu 23 EUR za každý jednotlivý dar alebo hodnotu 141 EUR za každú pozornosť vo forme podujatia (nesmie v žiadnom hospodárskom roku prekročiť celkovú hodnotu 468 EUR), pokiaľ to písomne neschváli výkonný riaditeľ. Zamestnanci nesmú prijať žiadny dar ani pozornosť od našich obchodných partnerov, ak: • presahuje hodnotu 23 EUR za každý jednotlivý dar alebo hodnotu 141 EUR za každú pozornosť vo forme podujatia (nesmie v žiadnom hospodárskom roku prekročiť celkovú hodnotu 468 EUR), pokiaľ to písomne neschváli výkonný riaditeľ; • ide o peniaze v hotovosti alebo • existuje akýkoľvek náznak, že by z toho mohlo vyplývať očakávanie následnej protislužby. Ak nie je vhodné ponuku daru odmietnuť, dar môže byť prijatý za predpokladu, že je následne deklarovaný nadriadenému zamestnanca a darovaný na charitu. Sme si vedomí skutočnosti, že zvyklosti venovania obchodných darov sa medzi krajinami a regiónmi líšia a to, čo môže byť normálne a prijateľné v jednom regióne, nemusí byť normálne a prijateľné v inom. Skúška, ktorá sa má uplatniť, je, či sú dar alebo pozornosť za každých okolností primerané a odôvodnené. Zámer v pozadí venovaného daru by sa mal vždy zvažovať. V rámci týchto parametrov môže miestny manažment definovať konkrétne smernice a zásady, ktoré budú odrážať miestne odvetvové a priemyselné štandardy. Ak tieto zásady vyžadujú udelenie písomného súhlasu, tajomník spoločnosti zavedie postup na vedenie registra všetkých týchto súhlasov. 3.4 Facilitačné platby a provízie Platby za uľahčenie sú formou úplatku, ktorý sa dáva s cieľom urýchlenia alebo zabezpečenia určitého konania verejného činiteľa pri bežných štátnych konaniach, a teda nie s cieľom získať alebo udržať si zákazku alebo akúkoľvek nevhodnú obchodnú výhodu. Facilitačné platby bývajú obvykle žiadané nízko postavenými úradníkmi, aby človek získal úroveň služby, na akú by mal štandardne mať nárok. Našou prísnou zásadou je, že platby za uľahčenie sa nesmú poukazovať. Uvedomujeme si však, že naši zamestnanci sa môžu stretnúť so situáciami, v ktorých je ohrozená osobná bezpečnosť zamestnanca alebo jeho rodiny a v ktorých nie je možné vyhnúť sa platby za uľahčenie. V takom prípade je potrebné postupovať takto: • sumu je potrebné minimalizovať, • je potrebné získať záznam o poukázaní platby a • je potrebné nahlásiť vec nadriadenému. Aby sa dosiahol náš cieľ nepoukazovať žiadne platby za uľahčenie, každá obchodná jednotka spoločnosti je povinná viesť záznamy o všetkých poukázaných platbách, ktoré musia byť predkladané generálnemu riaditeľovi, aby bolo možné vyhodnotiť obchodné riziko a vypracovať stratégiu na minimalizáciu takýchto platieb v budúcnosti. 3.5 Politické príspevky Neposkytujeme dary, či už v hotovosti, alebo v naturáliách, na podporu akýchkoľvek politických strán alebo kandidátov, pretože to možno vnímať ako pokus o získanie nevhodnej obchodnej výhody. 3.6 Charitatívne príspevky Charitatívne príspevky a dary sú prijateľné (a v skutočnosti sa odporúčajú), či už ide o vecné služby, znalosti, čas, alebo priame finančné príspevky. Zamestnanci si však musia dávať pozor na to, aby sa charitatívne dary nepoužívali ako schéma na skrývanie úplatkov. Venujeme iba také charitatívne dary, ktoré sú legálne a etické podľa miestnych zákonov a zvyklostí. Bez predchádzajúceho súhlasu manažéra súladu nesmie byť ponúkaný ani venovaný žiadny dar. Všetky charitatívne príspevky by mali byť zverejnené. 4. Vaše povinnosti Ste povinní preštudovať si tieto zásady, porozumieť im a dodržiavať ich. Za prevenciu, odhaľovanie a hlásenie úplatkov a iných foriem korupcie nesú zodpovednosť všetky osoby, ktorí pre nás pracujú alebo sú pod našou kontrolou. Od všetkých zamestnancov sa vyžaduje, aby sa vyhýbali aktivitám, ktoré by mohli viesť k porušeniu týchto zásad alebo k takémuto dojmu. Ak sa domnievate alebo máte podozrenie, že došlo k vzniku rozporu alebo porušeniu týchto zásad, alebo k nemu môže dôjsť v budúcnosti, ste povinní to čo najskôr oznámiť generálnemu riaditeľovi alebo tajomníkovi spoločnosti. Každý zamestnanec, ktorý poruší tieto zásady, bude čeliť disciplinárnemu konaniu, ktoré sa môže skončiť ukončením pracovného pomeru pre hrubé pochybenie. Vyhradzujeme si právo ukončiť náš zmluvný vzťah s inými pracovníkmi v prípade, ak porušia tieto zásady. 5. Evidencia Sme povinní viesť finančné záznamy a mať zavedené vhodné vnútorné kontroly, ktoré budú dôkazom obchodného opodstatnenia poukazovania platieb tretím stranám. Ste povinní deklarovať a uchovávať písomný záznam o všetkých prijatých alebo ponúkaných pozornostiach alebo daroch, ktoré budú predmetom manažérskej previerky. Ste povinní zaistiť, aby boli všetky nároky na výdavky súvisiace s pozornosťami, darmi alebo výdavkami v prospech tretích strán predložené v súlade s našimi zásadami o výdavkoch a konkrétne uvádzali dôvod vzniku výdavkov. Všetky účty, faktúry, memorandá a ďalšie dokumenty a záznamy týkajúce sa styku s tretími stranami, ako sú klienti, dodávatelia a obchodné kontakty, by mali byť pripravené a uchovávané s absolútnou presnosťou a úplnosťou. Je zakázané nezaúčtovať akékoľvek finančné transakcie v snahe umožniť alebo skryť nenáležité platby. 6. Ako nahlásiť podozrenie Odporúčame vám, aby ste podozrenie na akýkoľvek problém alebo nesprávny postup nahlasovali čo najskôr. Ak si nie ste istí, či konkrétny čin predstavuje podplácanie alebo korupciu, alebo ak máte ďalšie otázky či podozrenia, mali by ste sa s nimi obrátiť na svojho priameho nadriadeného ALEBO generálneho riaditeľa, prípadne ich nahlásiť prostredníctvom dôvernej telefonickej linky. 7. Čo robiť, ak ste sa stali obeťou úplatku alebo korupcie? Je dôležité, aby ste čo najskôr informovali tajomníka spoločnosti alebo vec nahlásili na dôvernej telefonickej linke, ak vám tretia strana ponúkne úplatok, požiada vás, aby ste ho dali, máte podozrenie, že sa to môže stať v budúcnosti, prípadne sa domnievate, že ste sa stali obeťou inej formy nezákonnej činnosti. 8. Ochrana Zamestnanci, ktorí odmietajú prijať alebo ponúknuť úplatok, alebo tí, ktorí nahlasujú podozrenia alebo pochybenia inej osoby, mávajú niekedy obavy z možných následkov. Naším cieľom je podporovať otvorenosť, a preto sa zastaneme každého, kto v dobrej viere v rámci týchto zásad čestným spôsobom vyjadrí určité podozrenie, a to aj v prípade, ak sa nakoniec ukáže, že išlo o omyl. Zaviazali sme sa zaistiť, aby sa nikto nestal terčom nevhodného zaobchádzania v dôsledku odmietnutia účasti na úplatkoch alebo korupcii, alebo v dôsledku nahlásenia podozrenia v dobrej viere z toho, že došlo alebo v budúcnosti môže dôjsť k reálnemu alebo potenciálnemu podplácaniu, prípadne inému korupčnému trestnému činu. Nevhodné zaobchádzanie zahŕňa prepustenie zo zamestnania, disciplinárne stíhanie, vyhrážanie sa alebo iné nepriaznivé zaobchádzanie súvisiace s nahlásením podozrenia. Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou takéhoto zaobchádzania, mali by ste okamžite informovať generálneho riaditeľa. Ak nedôjde k náprave a ste zamestnancom spoločnosti, mali by ste to formálne oznámiť prostredníctvom postupu pre podávanie sťažností spoločnosti. 9. Odborná príprava a komunikácia Odborná príprava na tému týchto zásad je súčasťou procesu nástupu do zamestnania všetkých nových zamestnancov. Všetci už etablovaní zamestnanci budú pravidelne a relevantným spôsobom školení o tom, ako implementovať a dodržiavať tieto zásady. Okrem toho budú všetci zamestnanci požiadaní o to, aby každoročne formálne akceptovali súlad s týmito zásadami. Náš prístup k podplácaniu a korupcii s nulovou toleranciou musí byť komunikovaný všetkým dodávateľom, ako aj zmluvným a obchodným partnerom na začiatku obchodného vzťahu a podľa potreby aj následne. 10. Kto je zodpovedný za tieto zásady? Predstavenstvo nesie celkovú zodpovednosť za zaistenie súladu týchto zásad s našimi zákonnými a etickými záväzkami a za to, že ich dodržiavajú všetky subjekty, ktoré sú pod našou kontrolou. Generálny riaditeľ preberá primárnu a každodennú zodpovednosť za implementáciu týchto zásad, za monitorovanie ich uplatňovania a účinnosti a riešenie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ich interpretácie. Vedenie na všetkých úrovniach je zodpovedné za zaistenie toho, aby tí, ktorí mu podávajú hlásenia, boli informovaní o týchto zásadách, rozumeli im a aby im boli poskytované primerané a pravidelné formy odbornej prípravy. 11. Monitorovanie a kontrola Generálny riaditeľ bude monitorovať účinnosť a kontrolovať implementáciu týchto zásad, pričom bude pravidelne posudzovať ich vhodnosť, primeranosť a účinnosť. Všetky identifikované zlepšenia budú realizované čo najskôr. Systémy a postupy internej kontroly budú podliehať pravidelným auditom, aby sa zabezpečilo, že sú účinné v boji proti úplatkárstvu a korupcii. Všetci zamestnanci nesú zodpovednosť za úspešnosť týchto zásad. Spomínané zásady by zároveň mali byť zárukou toho, že všetky podozrenia z výskytu nebezpečenstiev a nenáležitého konania sa riadne nahlasujú. Zamestnancov prizývame, aby sa k týmto zásadám vyjadrili a navrhli spôsoby, ako by ich bolo možné vylepšiť. Pripomienky, návrhy a otázky je potrebné adresovať výkonnému riaditeľovi. Tieto zásady nie sú súčasťou pracovnej zmluvy žiadneho zamestnanca a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Gary Taylor, generálny riaditeľ 21. januára 2021
Primárnym cieľom spoločnosti vertemax™ je zaistiť poskytovanie služieb, ktoré konzistentne spĺňajú, ak nie prevyšujú, požiadavky a očakávania zákazníkov. Aby bolo možné jednoduchšie dosiahnuť tento cieľ, zaviedli sme systém manažérstva kvality v súlade s prísnymi požiadavkami normy BS EN ISO 9001: 2015, v ktorom sa príslušným spôsobom zohľadňujú regulačné požiadavky ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Zásadou spoločnosti je zaistiť, aby všetci zamestnanci boli plne oboznámení s požiadavkami systému manažérstva kvality a boli primerane vyškolení a zásobení zdrojmi na zaistenie jeho nepretržitej účinnosti. Systém vrátane tohto vyhlásenia o zásadách je priebežne monitorovaný a kontrolovaný z hľadiska uplatniteľnosti a účinnosti prostredníctvom programu interného auditu, kontroly zo strany manažmentu a analýzy účinnosti voči definovaným cieľom. Medzi tieto ciele patrí rozvoj komplexnejšieho dialógu s našimi dodávateľmi a zákazníkmi s cieľom dosiahnutia vzájomného prospechu. Rozširujeme dialóg v rámci spoločnosti, aby sa zaistilo dokonalé porozumenie našim cieľom a požiadavkám na efektívnosť, ako aj možnostiam angažovania sa na všetkých úrovniach. Gary Taylor, generálny riaditeľ 21. januára 2021
Moderné otroctvo je zločinom a porušením základných ľudských práv. Máva rôzne podoby, napríklad otroctvo, nevoľníctvo, nútená a povinná práca a obchodovanie s ľuďmi, pričom všetky uvedené formy majú spoločnú charakteristiku pozbavenia inej osoby jej osobnej slobody s cieľom zneužiť ju na osobný alebo obchodný prospech. Spoločnosť vertemaxTM uplatňuje prístup nulovej tolerancie voči akejkoľvek forme moderného otroctva a bude pokračovať v skúmaní a aktualizácii svojich zásad a procesov tak, aby sa zabezpečilo, že nebude dochádzať k takýmto trestným činom. Toto vyhlásenie bolo koncipované podľa článku 54 zákona o modernom otroctve z roku 2015 a stanovuje kroky, ktoré spoločnosť vertemax ltd. podnikla v tomto hospodárskom roku a v ktorých pokračuje s cieľom dosiahnuť, aby sa moderné otroctvo alebo obchodovanie s ľuďmi neuskutočňovalo v rámci nášho obchodného a dodávateľského reťazca. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky osoby pracujúce pre našu spoločnosť alebo v našom mene v akejkoľvek funkcii vrátane zamestnancov na všetkých úrovniach, riaditeľov, úradníkov, agentúrnych pracovníkov, vyslaných pracovníkov, dobrovoľníkov, agentov, dodávateľov a zmluvných partnerov. O nás Spoločnosť vertemax™ bola založená v máji 2010 a špecializuje sa na inovácie, vývoj a poskytovanie špecializovaných bezpečnostných systémov a produktov pre pracovné oblasti na účely kolektívnej ochrany, ochrany osôb, poskytovanie prístupu a servisných riešení. Spoločnosť vertemax™ predáva a prenajíma výrobky určené na ochranu ľudí. Ľudí stavia vždy na prvé miesto bez ohľadu to, či ide o širokú verejnosť, pracovníkov v danej lokalite, alebo niekoho z nášho tímu. Spoločnosť vertemax™ v súčasnosti priamo zamestnáva spolu viac ako 30 zamestnancov vo Veľkej Británii, Kanade a Slovenskej Republike. Spoločnosť má ročný obrat necelých 41,4 miliónov eur. Naše zásady a hĺbková kontrola Toto vyhlásenie odzrkadľuje náš záväzok konať eticky a bezúhonne vo všetkých našich obchodných vzťahoch a implementovať a presadzovať účinné systémy a kontrolné mechanizmy. Spoločnosť vertemax™ zostavuje a vedie zoznam preferovaných dodávateľov. Vykonávame hĺbkovú kontrolu všetkých dodávateľov predtým, ako im umožníme s nami spolupracovať. Táto hĺbková kontrola zahŕňa proces schvaľovania dodávateľov a prieskum s cieľom zaistiť, že konkrétna organizácia nebola nikdy odsúdená za trestné činy súvisiace s moderným otroctvom. Spoločnosť vertemax™ s cieľom identifikovať a posúdiť potenciálne rizikové oblasti nášho podnikania a znížiť riziko otroctva zároveň: • uplatňuje prísne procesy obstarávania, ktoré vyžadujú, aby dodávatelia dodržiavali všetky platné zákony a normy vrátane tých, ktoré sa týkajú zákona o modernom otroctve, • očakáva, že naši dodávatelia budú mať v rámci svojej obchodnej činnosti zavedené vhodné zásady a postupy, ktoré zabránia akejkoľvek forme moderného otroctva, obchodovania s ľuďmi a detskej práce, a budú o týchto zásadách informovať svojich dodávateľov, • nepretržite monitoruje a preveruje informácie o vierohodnosti našich dodávateľov a partnerov a v prípade potreby ich prehodnocuje, • zahŕňa do našich zmluvných podmienok príslušné ustanovenia, • si vyhradzuje právo kedykoľvek vypovedať zmluvy, ak by vyšli na svetlo sveta akékoľvek prípady moderného otroctva. Ľudia Na zaistenie etického a transparentného podnikania a identifikáciu a zmierňovanie rizík spájajúcich sa s moderným otroctvom spoločnosť vertemax™ vedie a presadzuje nasledujúce interné zásady, ktoré sú prístupné všetkým zamestnancom. Zásady riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia Zásady rovnosti a rozmanitosti Protikorupčné zásady Staráme sa o to, aby všetci zamestnanci vedeli, že môžu bez strachu z represálií nahlasovať podozrenia v súvislosti s tým, ako sa zaobchádza s ich kolegami alebo s praktikami v rámci nášho podniku alebo dodávateľského reťazca. Spoločnosť vertemax™ vždy kontroluje, či majú jej zamestnanci právo pracovať vo Veľkej Británii, Kanade a Slovenskej republike. Každý zamestnanec pracuje za podmienok dohodnutých a podpísaných v dohode o pracovnej zmluve. Mzda sa vypláca iba priamo na bankový účet zamestnanca, hotovostné transakcie nie sú povolené. Odborná príprava Pravidelne organizujeme školenia pre naše tímy obstarávania/nákupu a informujeme každého zamestnanca do tej miery, aby rozumel znakom moderného otroctva a vedel, čo má robiť, ak má podozrenie, že k nemu dochádza v rámci nášho obchodného alebo dodávateľského reťazca. Aby sa minimalizovali riziká, nášmu tímu pre obstarávanie odporúčame nakupovať iba od renomovaných spoločností. Riziká Spoločnosť vertemax™ vyhodnotila riziko moderného otroctva vo svojom obchodnom a dodávateľskom reťazci a považuje ho za veľmi nízke. Napriek tomu, že výsledky signalizujú nízke riziko, naďalej budeme monitorovať a vyhodnocovať všetky oblasti nášho podnikania tak, aby sme predišli riziku moderného otroctva. Súhlas s týmto vyhlásením Toto vyhlásenie o zásadách bolo koncipované na hospodársky rok končiaci sa 31. decembrom 2020 a bolo schválené riaditeľom spoločnosti vertemax™. Gary Taylor, generálny riaditeľ 21. januára 2021
Do you have something you want to tell us? We want to listen! We care about a healthy and open culture, where each employee has a responsibility to comply with applicable regulations and to act ethically. We can resolve many situations by talking to each other as soon as they arise. However, sometimes things can happen that require a completely different kind of management. Nevertheless, it is important for us that problems or more serious issues are disclosed, so that we, as an organization, have the opportunity to act. In more serious case, such as various types of misconduct, or where health and life may be at risk, it is important that this is revealed as soon as possible. As an employee or partner, you are a key factor in this work. This is why we are offering you this opportunity to file whistleblower reports to an external, independent consultant, with the opportunity to be subject to full anonymity. The following information describes the whistleblower process in further detail. For a more detailed and comprehensive description, please refer to our Whistleblower Policy. Whistleblower reports Sometimes the nature of a whistleblower report does not make it appropriate to raise the problem via the customary channels in our organization. This is why we offer you the opportunity to use a secure whistleblower scheme. This is an important safety valve for both us and you as an employee. For this reason, we use Trumpet, a whistleblower scheme whereby you can report any misconduct anonymously and confidentially. What can be reported? There are legal restrictions concerning what may be handled under a whistleblower scheme. Consequently, under the whistleblower scheme you may only report matters which constitute misconduct that should be disclosed in the public interest (or breaches of certain other legislation) of which you have become aware during your work for us. Our whistleblower channel may only be used to report misconduct within our own organization. As a general rule, general dissatisfaction with how the business is run, leadership, pay or other HR matters is not misconduct to be reported under a whistleblower scheme. Misconduct that should be disclosed in the public interest is typically misconduct that affects the general public to a wider extent, such as financial crime, environmental crime and misconduct that presents an imminent risk to people’s lives and health. If you are uncertain, you can, for example, consult a [trade union representative]. A report via the Trumpet whistleblower scheme must be based on concrete suspicions. You do not need to have evidence for your suspicion, but no allegation may be made with malicious intent or in the knowledge that the allegation is false. False or malicious allegations are a serious breach of the employment contract. Nor may whistleblower reports be based solely on rumors or hearsay. Read more in our Whistleblower Policy. Who can file a report? A whistleblower report can be filed by anyone who in any way represents or is professionally active in our organization. This includes Board members, shareholders working in the business, all employees (permanent employees, probationary employees, fixed-term employees, and full-time and part-time employees), consultants, trainees, volunteers and hired employees (crew personnel). How reports are handled Trumpet is an external whistleblower scheme that provides you with a secure process in which you, as a whistleblower, can remain completely anonymous. If you do not state your name in the report, it will not be possible to see who filed the report in the system. Trumpet has been developed on the basis of the highest standards of confidentiality and security: All cases are received by independent external case officers with sound experience from assessing, investigating and helping organizations to handle various types of irregularities. More information about Trumpet can be found here. Trumpet is compliant with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) and the Swedish Act on the Protection of Whistleblowers. The process, step by step: 1. By reporting in Trumpet, you can make sure that you remain fully anonymous – no one knows your identity as a whistleblower, unless you choose to be open about your identity. 2. When you report an incident in the whistleblower scheme, an encrypted case is created in the whistleblower system, for which you receive a unique encryption key. 3. An independent external expert – case officer in the Trumpet whistleblower scheme – will always receive your case and make the first assessment. Only you and your case officer may access your report using your encryption keys. 4. To facilitate the process, you can actively choose to reveal your identity to the independent case officer – but not to our organization. In this way, you and your case officer can have an effective and secure dialogue – and no one else can find out who you are. (It is also possible for you to choose to disclose your identity to our organization.) 5. After your case officer has made an assessment, a recommendation is made to our organization’s Whistleblower Committee. If any member of the Committee is affected by your report, this person will be excluded by the case officer before the Committee is given access to the report and the case officer's recommendations. The members of our Whistleblower Committee are listed below. The Whistleblower Committee in turn decides how the case is to proceed and the measures to be taken. In our Whistleblower Policy you can read about how the committee works and about its membership. 6. The case officer communicates the status of the case and the Committee’s decision to you via the secure encrypted login to Trumpet. It is therefore important that you save the encryption key appropriately. How to report Go to a website in the Trumpet whistleblower system and select whether you wish to submit your report via a web form, or by phone or letter. Reports can be filed 24 hours a day, 7 days a week. A report filed through Trumpet is always handled with the same degree of anonymity and the highest level of confidentiality. If you wish to ensure that no-one can trace your activity, you should use a private computer or mobile phone, and visit the whistleblower service from a network you trust, such as your home network. • Start your report in the Trumpet whistleblower scheme by clicking on the button “Start your report”. • You can also start your report by typing the address https://midway.trumpet-whistleblowing.eu/ on any device (computer, tablet, or mobile phone) to access the whistleblower site. The Trumpet system provides clear guidance throughout the entire process. Answers to the most frequently asked questions can be found at each step. If you choose to submit your report by phone or letter, it is important that you provide contact details in some form, so that the case officers can provide you with your login details for the case handling site in Trumpet. On the case site, the case officers will provide feedback on the progress of the case. If you also wish to remain anonymous in relation to Trumpet, it is important to consider carefully which contact details you provide. You can also make your report at a physical meeting. If you wish to request a physical meeting, you can contact Trumpet via the web form, or by phone or letter. If you wish to make a report at a physical meeting, your anonymity will not be protected, and you should be aware that the person you meet may be directly employed by us. Our Whistleblower Committee [Slide #1] Name, title Email address [Slide #2] Name, title Email address [Slide #3] Name, title Email address [Slide #4] Name, title Email address Reporting to authorities You will also have the opportunity to submit your report to the authorities. We will get back to you with this information when the authorities have made such information public. Freedom of disclosure and freedom of procurement In Sweden, there is freedom of disclosure. This is part of the freedom of expression and applies to all persons who provide information for the purpose of it being published and made available to the general public. Freedom of disclosure entails that the general public – i.e. state, region and municipalities – may not penalize the person who disclosed the information that has been published. Note that the freedom of disclosure itself does not prevent a private employer from acting on the disclosure of information. The freedom of disclosure only applies if the information is shared with the originator of books, newspapers, TV and radio programmes or a similar publication medium. It must be emphasized that freedom of disclosure is subject to certain limitations – there is no impunity, for example, if any disclosure is in breach of qualified confidentiality obligations. In addition to the freedom of disclosure, freedom of procurement also applies. Freedom of procurement entails that anyone may search for information on any subject for the purpose of publishing it or to exercise their freedom of disclosure, without the person being penalized by a public authority. The freedom of procurement is limited, however, since the information may not be procured through certain criminal acts, such as theft or data breaches. Freedom of procurement does not prevent private employers from acting on the procurement of the information.   Note. Text below is stand-alone and should not be included in the communication text on the information page (above) Example of information page We have designed an example of how an information page can look like. See link to our example (use password 6%n8x&KE4Ls7 to log in to the page).
Sledujte Nás

Sledujte nás na LinkedIn pre najnovšie správy, aktualizácie a diskusie